Ansökan

Ansökan om Convention

Ansökan om Convention ställs till styrelsen för Svenska Squaredansförbundet. Till ansökan skall vara fogat en plan enligt punkt 3 nedan över genomförandet och en budget enligt punkt 4.

Beslut om conventionarrangör

Förbundsstyrelsen utser arrangerande klubb.

Plan för Convention

Planen skall innehålla:

  • Tidpunkt för Convention
  • Plats för Convention
  • Beskrivning av danshallar och övriga lokaler med bland annat angivande av tillåtet antal personer i lokalen och bedömt antalet dansare som ryms
  • Plats för Förbundsstämma på cirka 170 personer
  • Dansprogram (nivåer)
  • Planerade antal caller, om möjligt också namnförslag
  • Budget
Budget

Klubben skall lämna en budget. Budgeten skall innehålla samtliga beräknade inkomster och utgifter. Conventiongruppen hjälper er gärna med att upprätta en budget.

Samarbete

Om flera klubbar samarbetar om att arrangera Convention skall detta tydligt framgå i ansökan samt ansvarsfördelningen mellan klubbarna.

Tidpunkt för Convention

Convention skall förläggas till helg mellan 1 maj och 30 juni. Undantag från denna tidsperiod kan göras av förbundsstämman, om särskilda skäl föreligger. Omfattningen av convention bör vara tre dagar.

Förbundsstämma

Förbundsstämma anordnas under helgen, mötet skall vara tillgängligt för alla klubbmedlemmar. Lokalen skall vara anpassad till drygt 170 sittande personer.

Lokaler

Minst tre danshallar skall finnas, den största av dessa skall rymma det budgeterade antalet dansare.  I övrigt skall det finnas 5-10 mindre rum samt toaletter och omklädningsrum.