Utmärkelser

Regler för utmärkelse 

Utmärkelse kan efter ansökan hos Svenska Squaredansförbundet utdelas till organisation, förening eller enskild person som uppfyller nedan angivna kriterier.

Utmärkelserna är: DiplomFörtjänstmärke och Eldsjälsmärke

Diplom, utdelas till enskild medlem

  1. som varit ledamot i förbunds- eller föreningsstyrelse i minst tre år
  2. teacher eller caller som under minst tre år verkat som klubbinstruktör

Förtjänstmärke, som består av pin, förbundsstandar och dokumentet ”Förtjänsttecken”, utdelas till

  1. person som varit ledamot i förbundsstyrelsen under fem år eller ledamot i föreningsstyrelse i minst tio år
  2. teacher eller caller som under minst tio år verkat som klubbinstruktör
  3. organisation eller förening som helt bedriver verksamhet inom annat område än squaredans och som under lång tid gjort betydande insatser för squaredansen.

Eldsjälsmärke, som består av dangler och ett dokument ”Eldsjälstecken” kan utdelas till person, som tidigare inte fått diplom eller förtjänstmärke och som under minst 5 år

  1. har gjort betydande insatser för squaredansen eller
  2. varit en stor tillgång för sin squaredansförening.

Ansökan:

Organisation, förening, klubb eller ledamot i förbundsstyrelsen kan ansöka om utmärkelse för egna medlemmar, annan organisation, förening eller deras enskilda medlemmar.

Förbundsstyrelsen äger rätt att om särskilda skäl föreligger utdela utmärkelser.

Inga utmärkelser utdelas automatiskt. Ansökan skall alltid göras på blankett Ansökan om utmärkelse som insändes till förbundet.  

Ansökan skickas som en PDF-fil till ordforande@squaredans.se. Notera kravet på undertecknande.

Motiveringen skall tydligt framgå i ansökan som skall vara undertecknad av föreningens ordförande och sekreterare, båda i förening. Ersättare för dessa är vice ordförande och kassör i de fall ansökan är insänd för endera ordföranden eller sekreterare i föreningen. Ansökan från ledamot i förbundsstyrelsen skall vara undertecknad av förbundets ordförande och sekreterare med samma ersättningsmodell som för förening.

Ansökan skall vara förbundsstyrelsen tillhanda 10 veckor innan datum för kommande förbundsstämma.

Hämta ansökan här: Blankett för ansökan om utmärkelse

En utmärkelse kan endast erhållas en gång. Förbundsstyrelsen kontrollerar inkomna ansökningar mot utmärkelselistan. *)

Överlämnande:

Utmärkelser utdelas i samband med convention varje år.

Samtliga utmärkelser utdelade på initiativ av SAASDC:s styrelse

*) På grund av EU-lagstiftningen, GDPR, kan vi inte redovisa utmärkelselistan. Förbundsstyrelsen håller utmärkelselistan uppdaterad och uppgör en registerbeskrivning för den.